Ole Vig prisen
Helene Storstrøm Auset som fikk Ole Vig-prisen

Kven kan få Ole Vig-prisen?

Ole Vig-prisen skal gå til ein ungdom mellom 20 og 35 år som har gjort ein framifrå kulturell innsats i Ole Vigs ånd. Det gjeld ungdommar frå heile landet utan omsyn til politisk oppfatning. Ein Ole Vig-prisvinnar må ha gjort ein meir enn vanleg god innsatsinnanfor eitt eller fleire av desse områda:

– Folkeopplysningarbeid
– Kunst
– Kulturarbeid medrekna idrett

Tidlegare vinnarar

 

 

Korleis kan ein få Ole Vig-prisen?

Alle organisasjoner som har medlemmer i aldersgruppa 20-35 år, kan sende inn forslag på kandidatar. Forslaget skal innehalde namn, fødselsdato, heimkommune og adresse på kandidaten, og ei grunnjeving som er så utfyllande som mogleg. Det bør sendast med dokumentasjon på den innsatsen kandidaten har gjort. Forslaget skal underskrivast av minst to ansvarlege personar frå den organisjasjonen som foreslår. Kanskje neste vinnar av Ole Vig-prisen er medlem i din organisasjon? Send ein søknad!
%d