Ole Vig prisen

Kven kan få Ole Vig-prisen?

Ole Vig-prisen skal gå til ein ungdom mellom 20 og 35 år som har gjort ein framifrå kulturell innsats i Ole Vigs ånd. Det gjeld ungdommar frå heile landet utan omsyn til politisk oppfatning. Ein Ole Vig-prisvinnar må ha gjort ein meir enn vanleg god innsatsinnanfor eitt eller fleire av desse områda:

– Folkeopplysningarbeid
– Kunst
– Kulturarbeid medrekna idrett

Korleis kan ein få Ole Vig-prisen?

Alle organisasjoner som har medlemmer i aldersgruppa 20-35 år, kan sende inn forslag på kandidatar. Forslaget skal innehalde namn, fødselsdato, heimkommune og adresse på kandidaten, og ei grunnjeving som er så utfyllande som mogleg. Det bør sendast med dokumentasjon på den innsatsen kandidaten har gjort. Forslaget skal underskrivast av minst to ansvarlege personar frå den organisjasjonen som foreslår. Kanskje neste vinnar av Ole Vig-prisen er medlem i din organisasjon? Send ein søknad!

Tidlegare vinnarar

Ein oversikt over tidligere vinnarar

1979

Geir Egil Larsen

1981

Olav Ryan

1986

Jostein Kroglund

1989

Kjærsti Evjen

1990

Per Åsmund Omholt

1991

Astrid Skogset

1993

Bjørn Førde

2007

Torunn Avelsgaard Lien

2010

Håvard Kalseth

2014

Endre Skjåk

2015

Helene Storstrøm Auset